Kazen Elementary School
9620 Albany Dr.
Laredo, TX 78045

956-473-4200